Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

Niniejszy tekst ujednolicony zawiera przepisy uchwalone następującymi Uchwałami Rady Gminy Pabianice: 

1) Uchwałą Rady Gminy Pabianice Nr IV/18/2002 o uchwaleniu Statutu Gminy Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 19, poz. 219). 

2) Uchwałą Nr XXXVI/222/2005 Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2005 w sprawie zmiany Statutu Gminy Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 306, poz. 2855) . 

3) Uchwałą Nr V/27/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zamiany Statutu Gminy Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego. Nr 81 poz. 679). 

4) Uchwałą Nr XXXIV/238/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pabianice (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 184, poz.1694) 

5) Uchwałą Nr XLII/318/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pabianice (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 70 poz. 546) 

6) Uchwałą Nr XXII/177/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany granic Sołectwa Janowice – Wysieradz – Hura Janowska i Sołectwa Żytowice oraz zmiany Statutu Gminy Pabianice (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 2519) 

 

Załącznik do Uchwały Nr IV/18/2002 
Rady Gminy Pabianice z dnia 30.XII.2002 r. 

 

STATUT 
GMINY PABIANICE

Dział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Użyte w Statucie Gminy Pabianice sformułowania oznaczają: 

GMINA - Gmina Pabianice, 

WÓJT - Wójt Gminy Pabianice, 

PRZEWODNICZĄCY - Przewodniczący Rady Gminy Pabianice, 

RADA - Rada Gminy Pabianice, 

RADNY - członek Rady Gminy Pabianice, 

KOMISJA – komisja Rady Gminy Pabianice 

STATUT - Statut Gminy Pabianice, 

USTAWA - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 

GMINNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA – jednostka lub zakład, dla którego organem założycielskim lub prowadzącym jest Rada Gminy Pabianice, 

URZĄD – Urząd Gminy w Pabianicach. 

§ 2. 1. Gmina Pabianice jest wspólnotą samorządową osób zamieszkałych na jej terytorium, powołaną do wykonywania określonych ustawami zadań publicznych, ma osobowość prawną i posiada majątek. 

2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. 

3. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej. 

§ 3. 1. Gmina położona jest w województwie łódzkim, powiat pabianicki i obejmuje obszar 8.857 ha. 

2. Granice Gminy zaznaczone są na mapie w skali 1:125.000 – stanowiącej Załącznik Nr 1 do Statutu. 

§ 4. 1. Gmina posiada herb. Herbem Gminy jest tarcza. W polu tarczy o barwie zielonej, w połowie górnej części tarczy umieszczona jest korona złota, w połowie dolnej części tarczy umieszczony jest róg złoty. Wzór herbu stanowi Załącznik Nr 2 do Statutu. 

2. Gmina posiada sztandar. Sztandar Gminy składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy. Płatem sztandaru jest tkanina sztandarowa w kształcie kwadratu o wymiarach 1,10m x 1,10m,koloru zielonego po stronie głównej, a czerwonego po stronie odwrotnej. Jeden bok sztandaru obszyty jest taśmą złotą przymocowaną do drzewca 11 uchwytami. Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte frędzlą złotą. Na stronie głównej płata- zielonej, po środku znajduje się herb Gminy Pabianice, w górnej części płata, nad herbem jest umieszczony napis w jednym wierszu „GMINA PABIANICE’ haftowany wielkimi złotymi literami. W dolnej części płata, pod herbem w prawym rogu płata jest umieszczony rok 1920, w lewym rogu płata jest umieszczony rok 2000, haftowany mniejszymi złotymi cyframi. Całość haftowana jest w złotym kolorze. Po stronie odwrotnej płata, czerwonej, po środku umieszczony jest wizerunek orla białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej , z głową zwróconą do drzewca- haftowany w srebrnym kolorze, korona, dziób i szpony dla orła haftowane są w złotym kolorze. W rogach płata są umieszczone stylizowane liście, haftowane w złotym i srebrnym kolorze. Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy wykonanej z mosiądzu. Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej jest umieszczona na drzewcu, poniżej podstawy z orłem po stronie głównej płata. Wzór sztandaru stanowi załącznik Nr 3 do Statutu. 

3. Pieczęcią urzędową Gminy jest pieczęć okrągła z herbem w środku i napisem w otoku „GMINA PABIANICE”. 

§ 5. Siedzibą organów gminy jest Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21. 

Rozdział 2.
CELE, ZADANIA GMINY ORAZ ICH REALIZACJA 

§ 6. 1. Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie jak najlepszych warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty. 

§ 7. 1. Zadania własne Gminy obejmują w szczególności sprawy: 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz, 

4) lokalnego transportu zbiorowego, 

5) ochrony zdrowia, 

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

8) edukacji publicznej, 

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

11) targowisk i hal targowych, 

12) zieleni gminnej i zadrzewień, 

13) cmentarzy gminnych, 

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. 

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej. 

17) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, 

18) promocji Gminy, 

19) współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

2. Ustawy mogą nakładać na Gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. 

3. Zadania z zakresu administracji rządowej Gmina może wykonywać również na podstawie porozumień z organami tej administracji. 

4. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

5. Gmina może wykonywać zadania publiczne w drodze współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z tymi jednostkami. 

6. Do porozumień stosuje się przepisy ustawy. 

§ 8. 1. W celu wykonania zadań własnych Gmina może tworzyć gminne jednostki organizacyjne, w tym jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i spółki prawa handlowego oraz zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. 

2. Tworzenie, likwidacja i organizacja oraz wyposażenie w majątek gminnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust.1 następuje na podstawie uchwały Rady. 

3. Gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, pozostające w strukturze organizacyjnej Gminy stanowią część majątku Gminy i służą zaspokajaniu potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej. 

4. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust.3 działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego prze Wójta . 

5. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalności gospodarcza wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. 

6. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Statutu. 

Rozdział 3.
GMINNE JEDNOSTKI POMOCNICZE 

§ 9. 1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są następujące sołectwa: 

1) BYCHLEW, 

2) GORZEW – OKOŁOWICE, 

3) GÓRKA PABIANICKA, 

4) HERMANÓW, 

5) JADWININ – WŁADYSŁAWÓW, 

6) JANOWICE - HUTA JANOWSKA[1]) 

7) KONIN – MAJÓWKA, 

8) KUDROWICE, 

9) PAWLIKOWICE, 

10) PETRYKOZY, 

11) PIĄTKOWISKO, 

12) PORSZEWICE, 

13) RYDZYNY, 

14) SZYNKIELEW, 

15) ŚWIĄTNIKI, 

16) TERENIN, 

17) WOLA ŻYTOWSKA, 

18) ŻYTOWICE - WYSIERADZ[2]) . 

2. Sołectwa wymienione w ust.1 działają na podstawie statutów nadanych przez Radę Gminy odrębnymi uchwałami. 

§ 10. 1. Rada Gminy tworzy jednostki pomocnicze - sołectwa po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

2. Sołectwo może być utworzone na obszarze wsi liczącej co najmniej 50 stałych mieszkańców. 

3. Z inicjatywą utworzenia, łączenia, podziału lub zniesienia sołectwa mogą wystąpić mieszkańcy obszaru, który obejmuje lub ma obejmować sołectwo, w liczbie co najmniej 50, albo organy Gminy. 

4. Projekt granic sołectwa – w miarę możliwości – powinien uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne. 

5. Utworzenie, łączenie, podział lub zniesienie sołectwa musi być poprzedzone konsultacjami z zainteresowanymi mieszkańcami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą. 

§ 11. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, które obejmuje wszystkich mieszkańców mających czynne prawo wyborcze. 

2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys wspomagany przez radę sołecką. 

3. Ustrój sołectwa określa Rada Gminy odrębnym statutem. 

4. Sołtys uczestniczy w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu. § 61 stosuje się odpowiednio. 

5. Sołtys uczestniczy w posiedzeniach Komisji Rady Gminy gdy rozpatrywane są sprawy sołectwa przewidziane w planie pracy Komisji. Do udziału w pracy Komisji zaproszenie wystawia Przewodniczący Rady Gminy na wniosek Przewodniczącego odpowiedniej Komisji. 

6. Z tytułu uczestnictwa w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy, sołtysowi przysługują diety w wysokości określonej w odrębnej uchwale[3]) . 

Dział II.
WŁADZE GMINY 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 12. 1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym – poprzez wybory i referendum - lub za pośrednictwem organów Gminy. 

2. Organami Gminy są: 

1) Rada Gminy Pabianice, 

2) Wójt Gminy Pabianice. 

3. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy, z zastrzeżeniem przepisów o referendum lokalnym. 

4. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy. 

5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa odrębna ustawa. 

Rozdział 2.
JAWNOŚĆ DZIAŁANIA ORGANÓW GMINY 

§ 13. 1. Działalność organów gminy jest jawna. 

2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady. 

3. Jawność sesji Rady i posiedzeń komisji zapewnia się przez: 

1) informowanie obywateli o terminie, miejscu i porządku obrad sesji Rady i posiedzeń komisji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy informacji o sesjach Rady i posiedzeniach komisji, 

2) umożliwienie wstępu dziennikarzom prasy, radia i telewizji w celu sporządzenia sprawozdań z przebiegu sesji Rady i posiedzeń komisji, 

3) umożliwienie publiczności obserwowania obrad Rady i komisji. 

4. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. 

§ 14. 1. Uprawnionymi do dostępu do informacji określonych w § 13 ust.2 są wszystkie osoby zainteresowane, bez potrzeby wskazania interesu prawnego lub faktycznego. 

2. Dostęp do dokumentów obejmuje prawo do: 

1) uzyskania informacji, 

2) wglądu do dokumentów, 

3) sporządzania odpisów i notatek. 

3. Dokumenty udostępnia się na wniosek zainteresowanego złożony pisemnie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Biurze Rady lub u Sekretarza Gminy. 

4. Wniosek należy załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

5. Jeżeli nie jest możliwe udostępnienie dokumentów w całości z przyczyn wymienionych w § 13 ust.4 zainteresowanemu udostępnia się pozostałą część informacji. 

6. Dokumenty mogą być udostępniane do wglądu w obecności upoważnionego pracownika Urzędu. 

7. Wnioskodawca może sporządzać odpisy dokumentów lub ich części (kserokopie, notatki) w obecności upoważnionego pracownika. 

8. Kserokopie dokumentu wnioskodawca sporządza na własny koszt. 

9. Odmowa udzielenia informacji lub dostępu do dokumentów następuje w formie decyzji administracyjnej. 

Rozdział 3.
RADA GMINY 

§ 15. 1. Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach związanych z realizacją nałożonych zadań publicznych, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 2 .Czas trwania kadencji i liczbę radnych określa ustawa. 

3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. 

4. Zasady i tryb wyboru radnych określa odrębna ustawa. 

§ 16. 1. Do wyłącznej właściwości Rady należy: 

1) uchwalanie Statutu Gminy, 

2) ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, 

3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy - na wniosek Wójta, 

4) uchwalanie budżetu Gminy ,rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytułu, 

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

6) uchwalanie programów gospodarczych, 

7) ustalanie zakresu działania sołectw ,zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, 

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, 

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących: 

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; 

b) emitowanie obligacji oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta, 

c) zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów, 

d) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym, 

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy, 

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, 

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta, 

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek 

i) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym, 

10) określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 

11) podejmowanie uchwał w sprawach przyjętych zadań z zakresu administracji rządowej o których mowa w art.8 ust.2 i 2 a ustawy, 

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku, 

13) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, 

14) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników, 

15) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, 

16) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy, 

17) stanowienie o innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy. 

§ 17. 1. Rada wybiera za swego grona Przewodniczącego oraz jednego Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. 

2. Funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej. 

3. Prawo zgłaszania na stanowisko Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego przysługuje każdemu radnemu. 

Rozdział 4.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

§ 18. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący. 

2. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący w szczególności: 

1) zwołuje sesje Rady, nadzoruje jej przygotowanie i przewodniczy obradom, 

2) przygotowuje porządek obrad sesji, 

3) zarządza i przeprowadza głosowanie jawne nad projektami uchwał, 

4) podpisuje uchwały Rady Gminy, 

5) występuje z projektami uchwał w szczególności w sprawach organizacyjnych Rady i jej Komisji, 

6) przygotowuje projekty programu i planów działania Rady oraz koordynuje je z projektami planów pracy Komisji, 

7) nadaje bieg inicjatywom uchwałodawczym Wójta, komisji, klubów radnych i radnych, 

8) zleca komisjom rozpatrzenie określonych spraw i opiniowanie projektów uchwał, 

9) nadzoruje w imieniu Rady terminowość i kompletność wykonywania uchwał Rady, 

10) w porozumieniu z Wójtem ustala listę gości zaproszonych na sesję, 

11) określa termin, miejsce oraz godzinę rozpoczęcia obrad i podaje to do publicznej wiadomości, 

12) zbiera, analizuje i przechowuje oświadczenia majątkowe radnych, 

13) składa oświadczenia w sprawach, które były przedmiotem obrad Rady lub jej Komisji, 

14) reprezentuje Radę na zewnątrz. 

§ 19.[4]) 

§ 20. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady pełnią dyżury co najmniej 1 raz w tygodniu w godzinach ustalonych przez siebie. 

Rozdział 5.
RADNI 

§ 21. 1. Radny ma obowiązek stałego i aktywnego utrzymywania więzi z mieszkańcami, zwłaszcza przez udział w spotkaniach organizowanych z własnej inicjatywy lub mieszkańców Gminy, przekazując interpelacje, wnioski i zapytania na posiedzeniach organów Rady lub innych właściwych organów. Radny ma obowiązek kierować się dobrem wspólnoty samorządowej. 

2. Aktywny udział w pracach Rady i komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany jest prawem i obowiązkiem radnego. 

3. Komisje, których członkiem jest radny, może mu zlecić podjęcie szczegółowego postępowania (wykonania zadań) dla zbadania, zebrania i przedstawienia Radzie szczegółowych opinii w konkretnej sprawie. 

4. Radny może zwrócić się z interwencją do właściwego organu niezależnie od działań Rady czy Wójta. 

§ 22. 1. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie Gminy w Pabianicach. 

2. Nawiązanie przez radnego stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu. 

3. W przypadku radnego wykonującego funkcje kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej , przejętej lub utworzonej przez gminę w czasie kadencji termin wystąpienia z wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego wynosi 6 miesięcy od dnia przejęcia lub utworzenia tej jednostki. 

4. Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust.3 jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu. 

§ 23. Wójt nie może powierzyć radnemu Gminy Pabianice wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

§ 24. 1. Rozwiązanie stosunku pracy z radnym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania wymaga zgody Rady. Rada podejmuje uchwałę, po zapoznaniu się z opinią Przewodniczącego Rady. Przewodniczący podejmuje czynności niezbędne dla wyjaśnienia okoliczności sprawy. 

2. Przewodniczący powiadamia zakład pracy o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody przez Radę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. 

§ 25. 1. Radny stwierdza swoją obecność na posiedzeniu Rady lub Komisji podpisem na liście obecności. 

2. W razie niemożności wzięcia udziału w sesji lub posiedzeniu Komisji, radny usprawiedliwia swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady lub Przewodniczącemu Komisji. 

§ 26. 1. W związku z wykonywaniem mandatu radni otrzymują z budżetu gminy diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych przez Radę Gminy. 

2. W celu wzięcia udziału w sesji, posiedzeniu Komisji, a także w innych pracach Rady lub związanych z wykonywaniem mandatu radnemu przysługuje na ten czas zwolnienie z pracy zawodowej. Podstawę do zwolnienia stanowi otrzymane przez radnego zawiadomienie lub zaproszenie określające zwłaszcza termin i przedmiot pracy. 

3. Postanowienia dotyczące zwrotu kosztów podróży i diet stosuje się odpowiednio do sołtysów. Przewodniczący Rady ustali i wyda osobom, o których mowa w ust. 3 stosowne dokumenty potwierdzające ich udział w pracach Rady. 

§ 27. Obsługę techniczną pracy Rady zapewnia Wójt Gminy. 

Rozdział 6.
KOMISJE RADY GMINY 

§ 28.[5]) 1. Do pomocy w wykonywaniu zadań Rada powołuje stałe i doraźne komisje problemowe. 

2. Rada powołuje następujące Komisje stałe: 

1) Gospodarczo – Finansową , która zajmuje się w szczególności następującymi sprawami Gminy: 

a) ładem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, 

b) gminnymi drogami, ulicami, mostami, placami i organizacją ruchu drogowego, 

c) lokalnym transportem zbiorowym, 

d) gminnym budownictwem mieszkaniowym, 

e) targowiskami i halami targowymi, 

f) cmentarzami gminnymi, 

g) utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 

h) opiniowaniem spraw związanych z gospodarką finansową Gminy wynikającymi z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

2) Samorządowo-Społeczną i Organizacyjną , która zajmuje się w szczególności następującymi sprawami Gminy: 

a) ochroną zdrowia, 

b) pomocą społeczną, w tym ośrodkami i zakładami opiekuńczymi, 

c) edukacją publiczną, 

d) kulturą, w tym biblioteką gminną i innymi placówkami upowszechniania kultury, 

e) kulturą fizyczną i turystyką, w tym terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi, 

f) porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, 

g) polityką prorodzinną, w tym zapewnieniem kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 

h) wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej, 

i) współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania komisji, 

j) współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, 

k) współpraca z radami sołeckimi. 

3) Ochrony Środowiska i Rozwoju , która zajmuje się w szczególności następującymi sprawami Gminy: 

a) ochroną środowiska i przyrody, gospodarką wodną, 

b) wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, kanalizacją, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, utrzymaniem czystości i porządku oraz urządzeniami sanitarnymi, wysypiskami i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, zaopatrzeniem w energie elektryczną, cieplną i gaz, 

c) zielenią gminną i zadrzewieniami, 

d) ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową, 

e) promocją Gminy, 

f) współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania komisji, 

g) koordynowaniem i opiniowaniem spraw związanych z przygotowaniem Planu Rozwoju Lokalnego, 

h) inicjowaniem działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych zewnętrznych, pozabudżetowych. 

4) Rewizyjną. 

3. Tworzenie, łączenie i rozwiązywanie Komisji następuje w drodze uchwały Rady. 

§ 28a. [6]) 1. W skład stałych komisji rady wchodzą radni w liczbie od 3 do 7 osób. 

2. Rada Gminy ustala skład osobowy komisji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

3. Postanowienia ust.1 i 2 nie dotyczą Komisji Rewizyjnej. 

§ 29. 1. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca. Na posiedzeniu tym Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

2. Przewodniczącego Komisji zatwierdza Rada Gminy. 

3. Skład Komisji zatwierdza Rada Gminy. 

4. Postanowienia ust.1 – 3 nie dotyczą Komisji Rewizyjnej[7]) . 

§ 30. 1. Do zadań komisji stałych w zakresie spraw, dla których zostały powołane, należą w szczególności: 

1) praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których komisja została powołana, 

2) kontrola pracy Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie kompetencji danej komisji określonych w jej regulaminie, 

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Wójta oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji. 

4) opiniowanie projektów uchwał, 

5) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał, 

6) kontrola wykonania uchwał Rady w zakresie kompetencji danej Komisji określonych w jej regulaminie, 

7) badania terminowości załatwiania przez Wójta i administrację samorządową postulatów, wniosków i skarg mieszkańców w zakresie kompetencji danej komisji określonej w jej regulaminie, 

8) badanie rzetelności informacji i sprawozdań składanych przez Wójta i administrację samorządową w zakresie kompetencji danej komisji określonej w jej regulaminie. 

§ 31. Komisje są zobowiązane do wzajemnego informowania się o sprawach będących przedmiotem zainteresowania więcej niż jednej komisji. 

2. Realizacja postanowienia zawartego w ust. 1 następuje poprzez: 

1) wspólne posiedzenia komisji, 

2) udostępnianie własnych opracowań i analiz, 

3) powoływanie zespołów do rozwiązywania określonych problemów. 

3. Komisje działają na posiedzeniach oraz przez swych członków badających na miejscu poszczególne sprawy. 

§ 32. 1. Przewodniczący Komisji; 

1) kieruje pracami Komisji, 

2) przygotowuje projekty planu pracy Komisji, 

3) zwołuje posiedzenia komisji, ustala termin, miejsce i porządek dzienny posiedzenia, 

4) ustala listę osób zaproszonych na posiedzenie, 

5) przekazuje przyjęte postanowienia, wnioski i opinie Komisji Przewodniczącemu Rady, który nadaje im bieg organizacyjny, 

6) przedstawia opinie Komisji na posiedzeniach Rady, 

7) podpisuje protokoły z posiedzeń Komisji, postanowienia, wnioski i opinie Komisji. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący. 

§ 33. 1. Komisje podlegają wyłącznie Radzie. 

2. Komisje przedkładają Radzie swoje roczne plany pracy i roczne sprawozdania ze swojej działalności. 

§ 34. 1. Komisje prowadzą działalność w oparciu o plany pracy i regulamin pracy komisji ustalony przez komisję i zatwierdzony przez Radę Gminy. Posiedzenia Komisji odbywają się stosownie do potrzeb, z uwzględnieniem zapewnienia realizacji zadań Rady. Posiedzenia odbywają się jednakże nie rzadziej niż osiem razy do roku, z wyjątkiem posiedzeń Komisji Statutowej. 

2. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu Komisji. 

§ 35. 1. Komisja jest władna do zajmowania stanowiska w sprawach, które należą do jej kompetencji, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Komisji. 

2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 

3. Prawo zwoływania posiedzenia Komisji przysługuje jej Przewodniczącemu i Przewodniczącemu Rady. Posiedzenie Komisji jest zwoływane na wniosek co najmniej 1/3 jej członków. 

4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 

§ 36. 1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach komisji do której został wybrany[8]) . 

2. Radny może brać udział w posiedzeniach każdej Komisji Rady. 

3. Wójt lub osoba przez niego delegowana oraz radny, który nie jest członkiem Komisji, uczestniczy w pracach Komisji z głosem doradczym. 

§ 36a.[9]) 1. W sprawach związanych z wprowadzeniem z życie i wykonaniem uchwały rady komisje, według swojej właściwości mogą przeprowadzać kontrole. 

2. W przypadku przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Gminy, powiadamia się Wójta i kierownika tej jednostki . 

3. Kontrolę przeprowadza się w obecności przedstawiciela kontrolowanej jednostki. 

4. W przypadku, gdy problematyka zamierzonej kontroli wiąże się z przedmiotowym zakresem działania także innej komisji, kontrola winna być podjęta we współdziałaniu z zainteresowana komisją, jako kontrola wspólna. 

5. Komisja, która przeprowadza kontrolę określa jej zakres. 

§ 37.[10]) 1. Uprawnienia określone w § 36a Komisje wykonują poprzez: 

1) wgląd do ewidencji, planów pracy, sprawozdań oraz wszelkich innych akt i dokumentów dotyczących działalności jednostki kontrolowanej, 

2) występowanie do kierowników jednostek kontrolowanych o udzielenie ustnych i pisemnych wyjaśnień, 

2. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust.1 nie może powodować zakłócenia normalnego toku pracy jednostki kontrolowanej. 

§ 37a.[11]) 1. Wyniki kontroli ujmuje się w sprawozdaniu z ich przeprowadzenia. 

2. Sprawozdanie winno w szczególności zawierać: 

1) wykaz osób przeprowadzających kontrolę, 

2) termin przeprowadzenia kontroli, 

3) opis stanu faktycznego w dziedzinie objętej kontrolą, 

4) ocenę wykonanych uchwał i wywołanych skutków społecznych oraz gospodarczych, 

5) ocenę przydatności zawartych w uchwałach rozwiązań, 

6) wnioski co do sposobu i kierunku dalszego funkcjonowania kontrolowanych jednostek i wykonywania uchwał. 

3. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przekazuje się Przewodniczącemu Rady, Wójtowi i kierownikowi kontrolowanej jednostki. 

§ 37b.[12]) 1. Cała korespondencja komisji jest prowadzona za pośrednictwem Przewodniczącego Rady. 

2. Wystąpienia komisji kierowane do władz czy instytucji pozagminnych muszą być zaopatrzone w pismo przewodnie Przewodniczącego Rady, którego obowiązkiem jest takie wystąpienie przesłać adresatowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

Rozdział 7.
KOMISJA REWIZYJNA 

§ 37c.[13]) 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 radnych. 

2. Rada Gminy powołuje skład Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada. 

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji. 

§ 38. 1. Komisja Rewizyjna powołana jest w celu kontrolowania działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 

2. Komisja Rewizyjna opiniuje roczne wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę do kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powołanych przez Radę na podstawie niniejszego Statutu. 

§ 39. Komisja Rewizyjna pełni funkcję kontrolną w zakresie wynikającym z: 

- ustawy, 

- ustaw szczególnych, 

- Statutu Gminy, 

- uchwał Rady Gminy. 

§ 40. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania, o których mowa w § 38, w szczególności: 

1) kontroluje działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, 

2) gromadzi, analizuje i opracowuje dla potrzeb Rady materiały niezbędne dla oceny pracy Wójta, tj: 

a) opinie innych Komisji Rady w sprawie podjętych lub wykonywanych zarządzeń Wójta, 

b) wyniki kontroli zewnętrznej i wewnętrznej Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, 

3) może wystąpić do Rady o zainicjowanie kontroli zewnętrznej Wójta lub gminnych jednostek organizacyjnych, 

4) współpracuje z właściwymi Komisjami Rady w opiniowaniu skarg na działalność Wójta, 

5) analizuje stanowiska Komisji Rady w sprawie wykonania budżetu, 

6) przygotowuje coroczne oceny Wójta na zasadach określonych w ustawie oraz niniejszym Statucie, 

7) przygotowuje wystąpienia i wnioski pokontrolne. 

§ 41. 1. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący. 

2. Przewodniczący Komisji: 

1) wykonuje zadania określone w § 31 ust. 1, a ponadto: 

2) wyznacza zespoły kontrolne, 

3) przedkłada Radzie projekty rocznych planów kontroli Komisji, 

4) składa Radzie sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji raz na 6 miesięcy. 

3. Członkowie Komisji zobowiązani są do: 

1) przestrzegania zasad pracy Komisji, 

2) aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji, 

3) przestrzegania przepisów ustaw, w szczególności o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych i ordynacji podatkowej. 

4. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu z udziału w pracach Komisji, w sprawach, w których możne powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. 

§ 42. 1. Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesów Gminy, uwzględniając kryteria legalności (zgodności z przepisami prawa), celowości, gospodarności, rzetelności, sprawności organizacyjnej i terminowości. 

2. Komisja kontroluje działalność Wójta, a w szczególności: 

1) gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu, 

2) wykonywanie uchwał Rady, 

3) sposób załatwiania interpelacji radnych i skarg mieszkańców, 

4) funkcjonowanie Urzędu Gminy, 

5) funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych. 

§ 43. Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli: 

1) kompleksowe – obejmujące całość działania kontrolowanego podmiotu, lub obszerny zakres działania tego podmiotu, 

2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu lub kilku podmiotów, stanowiący niewielki fragment w ich działalności, 

3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania jednostki. 

§ 44. 1. 1Komisja przeprowadza kontrole na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto w zakresie i formie wskazanej w uchwałach Rady. 

2. Komisja opracowuje roczny plan kontroli obejmujący w szczególności: 

- przedmiot kontroli, 

- nazwę kontrolowanego podmiotu, 

- okres objęty kontrolą, 

- termin kontroli. 

3. Roczny plan kontroli musi wskazywać jasno i ściśle sprecyzowaną tematykę kontroli i precyzyjne określenie przedmiotu i podmiotu kontroli. Roczny plan kontroli uchwala Rada. 

4. Rada może zlecić Komisji dokonanie kontroli nie przewidzianym w rocznym planie kontroli. 

5. O zamierzonej kontroli, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia na piśmie Wójta i kierownika jednostki kontrolowanej, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli, określając w nim zakres i termin kontroli. 

§ 45. 1. Rada w uzasadnionych przypadkach może nakazać Komisji nie podejmowanie kontroli, a także przerwanie kontroli prowadzonej przez Komisję. Powyższe dotyczy także poszczególnych czynności kontrolnych. 

2. Rada może nakazać Komisji rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli. 

3. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 1 i 2 wykonywane są niezwłocznie. 

4. Komisja jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia stosownej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających. 

§ 46. 1. Kontroli kompleksowej dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne wyznaczone przez Komisję, składające się z co najmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisji 

2. Kontrole problemowe i sprawdzające winny być przeprowadzane przez co najmniej dwóch członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisji. 

3. Poza członkami Komisji Rewizyjnej, na jej wniosek w skład zespołu kontrolnego mogą być powołani przez Radę specjaliści (biegli) z dziedziny odpowiadającej przedmiotowi kontroli. W przypadku gdy powołanie specjalisty (biegłego) wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty środków finansowych z budżetu Gminy, Przewodniczący Komisji przedstawia sprawę na najbliższej sesji Rady. 

4. Rada podejmuje uchwalę zobowiązującą Wójta do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy, wskazując jednocześnie źródło finansowania tego wydatku. 

5. Przewodniczącym zespołu kontrolnego jest Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

6. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jeden z egzemplarzy upoważnienia zespół kontrolny pozostawia kierownikowi kontrolowanej jednostki[14]) . 

§ 47. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności wg kryteriów określonych w § 42. 

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. 

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, pisemne zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych. 

§ 48. 1. Zespół kontrolny powinien przeprowadzać kontrole zgodnie z ustalonym zakresem oraz obowiązującym prawem, zwłaszcza ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, ustawy o ochronie danych osobowych, a także w sposób nie utrudniający funkcjonowania jednostki kontrolowanej. 

2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy jednostki kontrolowanej. 

3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce. 

§ 49. 1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych. 

2. Członek Komisji Rewizyjnej może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności. 

3. O wyłączeniu członka Komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna. 

§ 50. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli. 

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwienia kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu, a także do zobowiązany jest do udzielania informacji i wyjaśnień. 

3. Komisja Rewizyjna nie może ingerować w toczące się postępowanie w indywidualnej prawie, rozstrzyganej w drodze decyzji administracyjnej lub postanowienia administracyjnego. 

§ 51. Jeżeli podczas kontroli zaistnieje uzasadnione podejrzenie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w kontrolowanym podmiocie, zespół niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Wójta oraz Przewodniczącego Rady, który po zebraniu dowodów przez zespół kontrolny przedstawia sprawę na najbliższej sesji, celem rozstrzygnięcia o przekazaniu tej sprawy właściwym organom ścigania lub o ile uzna to za konieczne przekazuje sprawę bezpośrednio organom ścigania. 

§ 52. 1. Po zakończeniu kontroli zespół sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli. 

2. Protokół winien być sporządzony w ciągu 7 dni od daty zakończenia kontroli. Oryginał protokołu przechowywany jest w aktach Komisji Rewizyjnej, natomiast kopie przekazywane są: 

1) Przewodniczącemu Rady, 

2) Wójtowi, 

3) kierownikowi podmiotu kontrolowanego. 

3. Protokół kontroli powinien zwierać: 

1) część wstępną: 

a) termin przeprowadzenia kontroli, 

b) skład osobowy zespołu kontrolowanego, 

c) oświadczenie o braku związków rodzinnych lub innych mogących wywołać wątpliwości o bezstronności członka zespołu kontrolnego, 

d) wykaz osób składających wyjaśnienia i wykaz dokumentów poddanych badaniu. 

2) część opisową: 

a) opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespół, 

b) wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespól z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych. 

3) podsumowanie kontroli i wnioski w tym: 

a) ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem, 

b) wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę i kierowane do wykonania, 

c) wykaz załączników, 

4) podpisy członków zespołu, 

5) adnotacje o zapoznaniu z protokołem kierownika podmiotu kontrolowanego. 

4. Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo zgłaszać zastrzeżenia co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli w ciągu 7 dni od przedłożenia protokołu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje w ciągu 3 dni zgłoszone zastrzeżenia . 

5. W przypadku nie uwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części Komisja Rewizyjna przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. 

6. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 

7. Uwagi, o których mowa w ust. 6 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu stanowiska o którym mowa w ust. 5. 

8. Zgłoszone uwagi dotyczące kontroli i jej wyników, Przewodniczący Rady przedstawia na najbliższej sesji. Rozstrzygniecie Rady jest ostateczne. 

§ 53. 1. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, wyjaśnień osób kontrolujących oraz przedstawicieli jednostki kontrolowanej zaproszonych na posiedzenie komisji, opinii rzeczoznawców lub biegłych, dodatkowych dowodów ujawnionych w trakcie posiedzenia Komisji sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanego podmiotu, Wójta i Przewodniczącego Rady wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie[15]) . 

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu., w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Rady. Rozstrzygniecie Rady jest ostateczne. 

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zawiadomić Komisje Rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie. 

§ 54. Komisja Rewizyjna może występować do Rady z wnioskiem o zlecenie przeprowadzenia kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi, Najwyższą Izbę Kontroli lub przez inne organa kontroli. 

§ 55. 1. Na ocenę pracy Wójta, poza wynikami kontroli wykonania uchwał Rady Gminy i budżetu Gminy składa się ocena działalności: 

1) Urzędu Gminy, 

2) gminnych jednostek organizacyjnych, 

2. Ocena pracy Wójta dokonywana jest na podstawie: 

1) przedkładanych Radzie Gminy: 

a) sprawozdań Wójta z wykonania zadań własnych Gminy, w tym wykonania uchwał Rady oraz zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych, 

b) sprawozdań Wójta z oceny pracy jednostek o których mowa w ust. 1, 

c) sprawozdań Wójta z oceny pracy kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

2) sprawozdań Komisji Rady z oceny wykonania przez Wójta zaleceń Rady i jej Komisji w sprawach wynikających ze skarg i wniosków obywateli oraz organizacji społecznych, 

3) sprawozdań Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji przez Wójta interpelacji i wniosków radnych, 

4) wyników kontroli wewnętrznej jednostek wskazanych w ust. 1, 

5) wyników kontroli zewnętrznej Wójta oraz jednostek wskazanych w ust. 1. 

3. Opisowe oceny pracy Wójta przygotowuje Komisja Rewizyjna. 

4. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Wójtowi. 

5. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi. 

§ 55a. [16]) 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w roku poprzednim. 

2. Sprawozdanie powinno zawierać: 

1) liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli, 

2) wykaz wszystkich nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli, 

3) wykaz zaleceń i wniosków pokontrolnych. 

Rozdział 8.
KLUBY RADNYCH 

§ 56. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. 

2. Radny może być członkiem tylko jednego klubu . 

3. Kluby nie posiadają uprawnień organów gminy. 

4. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej czterech radnych[17]) . 

5. Fakt powstania klubu, skład jego władz i wykaz członków powinien zostać zgłoszony Przewodniczącemu Rady. 

6. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady. 

7. Kluby mają prawo do inicjatywy uchwałodawczej. 

8. Kluby radnych mogą przedstawiać własne opinie do projektów uchwał na sesji Rady. 

Rozdział 9.
PRZYGOTOWANIE SESJI RADY 

§ 57. 1. W pierwszym roku kadencji Rada Gminy uchwala ramowy program działania na okres kadencji, ustalając w nim zwłaszcza podstawowe zadania przewidziane do uwzględnienia przez Radę w ciągu kadencji oraz orientacyjny czas ich podjęcia. 

2. Na ostatniej sesji każdego roku, a najpóźniej na pierwszej sesji następnego roku Rada Gminy uchwala roczny plan pracy, w którym określa liczbę sesji, przybliżone ich terminy i główne tematy obrad oraz może określić zadania dla radnych i organów Rady związane z ich przygotowaniem. 

3. Projekty programu działania na kadencję i rocznych planów pracy przygotowuje Przewodniczący Rady przy współudziale Wójta Gminy zasięgając w toku opracowania opinii rad sołeckich i innych organizacji stosownie do potrzeb. 

4. Projekty programu i planów pracy opiniują Komisje Rady. 

5. W okresie kadencji Rada może dokonywać zmian i uzupełnień programu i planów dostosowując je do potrzeb. 

§ 58. Sesje zwołuje Przewodniczący: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek Wójta, 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1 ustawowego składu Rady. 

§ 59. 1. Przewodniczący przygotowuje sesje Rady (sesje zwyczajne) . 

2. Przewodniczący zwraca się do Przewodniczących Komisji i Wójta o wskazanie spraw, które powinny znaleźć się w porządku obrad zwoływanej sesji. 

3. Przewodniczący ustala projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji. Przy podejmowaniu decyzji o zwołaniu sesji powinny być gotowe projekty uchwał,które będą przedmiotem obrad, a także materiały niezbędne radnym. 

4. Na wniosek Wójta Przewodniczący jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad na najbliższej sesji projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady Gminy co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady. 

§ 60. 1. Porządek obrad Rady (ramowy) powinien być następujący: 

1) zatwierdzenie porządku obrad, 

2) interpelacje radnych i zapytania gości, 

3) powołanie komisji uchwał i wniosków, 

4) informacja Wójta o jego pracy między sesjami, 

5) informacja Przewodniczącego Rady, 

6) uchwały, 

7) wolne wnioski i sprawy różne. 

§ 61. 1. Radni powinni być powiadamiani o zwołaniu sesji co najmniej na 7 dni przed terminem. Wraz z zawiadomieniem powinni otrzymać projekt porządku obrad, projekty uchwał i materiały związane z przedmiotem sesji. Materiały dotyczące uchwalenia budżetu Gminy lub rozpatrzenia sprawozdania z jego wykonania radni otrzymują na 14 dni przed sesją. 

2. W przypadku niedotrzymania powyższych terminów dostarczenia materiałów, Rada Gminy - na wniosek radnych może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji. W uchwale określa się nowy termin sesji. 

3. W przypadku nie cierpiącym zwłoki, sesje zwołuje się bez zachowania wymogów ust. 1 (sesje nadzwyczajne). Materiały na sesję przygotowuje wnioskodawca. 

4. O sesjach nadzwyczajnych powiadamia się radnych telefonicznie lub faxem na co najmniej 24 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia posiedzenia. 

Rozdział 10.
OBRADY 

§ 62. 1. Obrady Rady są jawne. 

2. Przewodniczący podaje w sposób ustalony w toku przygotowania sesji do wiadomości mieszkańców informację o terminie, miejscu i przedmiocie sesji. Informacje podaje się nie później niż na trzy dni przed sesją. 

3. Podczas obrad na sali może być obecna publiczność. Uczestnicząca w obradach publiczność zajmuje miejsca dla niej wyznaczone - oznaczone napisem " miejsca dla publiczności". Publiczność nie bierze czynnego udziału w obradach. Przewodniczący może udzielić zainteresowanym osobom spośród publiczności głosu na sesji. 

§ 63. 1. Sesja może odbywać się w ciągu jednego posiedzenia lub kilku posiedzeń. W tym ostatnim wypadku powodem przedłużenia sesji może być niewyczerpanie porządku obrad sesji. Ogłoszenie terminu następnego posiedzenia odbywa się z pominięciem wymogów wskazanych w § 60 ust. 1 Statutu. 

2. W przypadku stwierdzenia braku quorum Przewodniczący przerywa sesję i wyznacza nowy termin. Nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili salę obrad wpisuje się do protokółu. 

§ 64. 1. Sesję otwiera Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący formułą: "Otwieram sesję Rady Gminy w Pabianicach". W trakcie sesji Przewodniczący może przekazać przewodniczenie obradom Wiceprzewodniczącemu. 

2. Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący przedstawia projekt porządku obrad. 

3. Z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad może wystąpić każdy radny lub Wójt. 

4. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad, jego zatwierdzenie lub zdjęcie z porządku obrad zapada bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. 

§ 65. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku. W uzasadnionych przypadkach, przy zapytaniu czy są sprzeciwy, może dokonać zmian w kolejności realizowania porządku obrad. 

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością. Przewodniczący Komisji właściwych dla przedmiotu obrad i Wójt lub upoważniona przez niego osoba otrzymują prawo głosu poza kolejnością. 

3. Czas wystąpienia Przewodniczącego Komisji (sprawozdawcy) i Wójta jest nieograniczony chyba, że Przewodniczący Rady postanowi inaczej. 

4. Radny, który pragnie zabrać głos przy omawianiu konkretnego punktu porządku obrad zgłasza ten fakt Przewodniczącemu obrad. 

5. Jeżeli Rada nie postanowiła inaczej wystąpienie radnego nie może przekroczyć 10 minut. 

6. Oprócz zabrania głosu, radny w tym samym punkcie obrad ma prawo do jednej repliki. Czas repliki nie powinien przekraczać 5 minut. 

7. Zabranie głosu "ad vocem" odbywa się poza kolejnością zgłoszeń. 

8. Radny ma prawo do 2 wypowiedzi 2 minutowych w jednym punkcie porządku obrad. 

9. Po stwierdzeniu, że lista mówców została wyczerpana, Przewodniczący udziela głosu tylko w sprawach wniosków formalnych dotyczących trybu głosowania. 

§ 66. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad. 

2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w oczywisty sposób zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego " do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos. Fakt taki odnotowuje się w protokole sesji. 

3. Postanowienia ust.2 stosuje się także do wystąpień osób spoza Rady. 

4. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali przez osoby spoza Rady, które zachowaniem swoim zakłócają porządek obrad. 

§ 67. 1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać: 

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, 

2) stwierdzenie prawomocności obrad, 

3) imię i nazwisko oraz funkcję w Radzie osoby prowadzącej obrady, 

4) nazwiska nieobecnych członków Rady (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) oraz nazwiska osób delegowanych na sesję przez Wójta, 

5) stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji Rady, 

6) treść zmian w porządku obrad, 

7) przebieg obrad, główne tezy wystąpień dyskutantów i fakt zgłoszenia zdań odrębnych, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, 

8) tematy uchwał, 

9) wyniki głosowania z podaniem liczby głosów „ za” , „ przeciw” i „ wstrzymujących się”, 

10) tezy ustnych zapytań, wniosków i interpelacji oraz udzielonych na nie odpowiedzi, 

11) podane komunikaty i informacje, 

12) podpisy Przewodniczącego i protokolanta. 

2. Załącznikami do protokołu są: 

1) listy obecności radnych i zaproszonych gości, 

2) porządek obrad, 

3) projekty uchwał wraz z uzasadnieniami i opiniami komisji, 

4) protokoły Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania, 

5) teksty pisemnych wystąpień i informacji. 

3. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi oznaczającymi numer kolejnej sesji, a uchwały cyframi rzymskimi wskazującymi numer sesji na której zostały podjęte oraz kolejnymi cyframi arabskimi. 

4. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem każdej kadencji Rady. 

5. Protokół przyjmuje się na następnej sesji zwyczajnej. 

6. Uwagi do protokółu, zgłoszone przez radnych, uwzględnia się przy sporządzaniu załączników do protokołu zawierającego sprostowanie lub uzupełnienie. 

§ 68. 1. Kopie protokółu powinny być w ciągu 14 dni, od dnia odbycia posiedzenia Rady, przesłane do Wójta Gminy. 

2. Wyciągi z protokółu Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym. 

3. Protokoły z obrad przechowuje się w Biurze Rady. 

§ 69. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: "Zamykam sesję Rady Gminy w Pabianicach". 

Rozdział 11.
UPRAWNIENIA RADNEGO NA SESJI RADY 

§ 70. 1. Radny ma prawo zgłaszać w trakcie sesji wnioski formalne, których przedmiotem mogą być w szczególności: 

1) sprawdzenie quorum, 

2) zdjęcie określonego punktu z porządku obrad, 

3) zakończenie dyskusji, 

4) ograniczenie liczby dyskutantów (tak wniosek nie może dotyczyć wypowiedzi Przewodniczących Komisji, sprawozdawcy i Wójta), 

5) zarządzenie głosowania imiennego, 

6) reasumpcja głosowania (natychmiastowe poddanie podjętej uchwały ponownemu głosowaniu) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy ustalaniu wyniku głosowania, 

7) sprawdzenie listy obecności, 

8) przerwanie obrad sesji, 

9) przestrzeganie regulaminu obrad, 

10) tryb głosowania, 

11) sprecyzowani wniosku poddawanego pod głosowanie, 

12) ponownego przeliczenia głosów. 

2. Wniosków formalnych wymienionych w ust.1 pkt. 1, 9, 12 nie poddaje się pod głosowanie. Rozstrzygniecie należy do Przewodniczącego Rady. 

3. Wnioski formalne Przewodniczący obrad niezwłocznie poddaje pod głosowania, po dopuszczeniu w dyskusji jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciw” wnioskowi, po czym Rada rozstrzyga sprawę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

§ 71. 1. Wnioski merytoryczne radny może składać tylko w odniesieniu do problematyki będącej aktualnie przedmiotem obrad lub w punkcie "wolne wnioski". Wniosek winien być przedłożony Przewodniczącemu na piśmie (w trakcie obrad lub przed rozpoczęciem sesji) i krótko uzasadniony. 

2. Wnioski merytoryczne powinny zawierać jasno określony postulat, sposób realizacji i ewentualnego wykonawcę. 

3. Wnioski podlegają głosowaniu. 

Rozdział 12.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA 

§ 72. 1. Radny, klub radnych lub grupa radnych mają prawo składać za pośrednictwem Przewodniczącego Rady wnioski, interpelacje i zapytania do Wójta Gminy. 

2. Przedmiotem interpelacji mogą być wyłącznie sprawy wynikające z kompetencji Gminy. 

3. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Rady lub na sesji w punkcie " interpelacje i zapytania". Powinna ona zawierać przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania skierowane do adresata. 

4. Przewodniczący Rady Gminy przesyła interpelację niezwłocznie Wójtowi Gminy. 

§ 73. 1. Adresat interpelacji zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi ustnie podczas obrad sesji lub na piśmie w ciągu 14 dni. Odpowiedź przekazuje się radnemu zgłaszającemu i Przewodniczącemu, który w punkcie "interpelacje i zapytania" informuje Radę o zgłoszonych między sesjami interpelacjach i otrzymanych odpowiedziach. 

2. Radny ma prawo poinformowania Rady czy uznaje odpowiedź za wystarczającą i wnieść o jej odczytanie. 

3. Interpelowany zobowiązany jest do wyjaśnienia swojej odpowiedzi. 

4. W przypadku stwierdzenia przez składającego interpelację, że nie zadowala go odpowiedź pisemna i dodatkowe wyjaśnienia ustne na sesji, Rada na wniosek interpelującego może zażądać dodatkowych wyjaśnień na piśmie. 

§ 74. 1. Zapytania i wnioski składa się w sprawach mniej złożonych, gdy pytającemu chodzi przede wszystkim o uzyskanie informacji o faktach. Zapytanie składa się na piśmie Przewodniczącemu Rady Gminy lub ustnie w punkcie "interpelacje i zapytania". 

2. Do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Wójt może upoważnić obecnego na sali pracownika samorządowego. Tryb ten odnosi się także do interpelacji. 

3. Wobec niemożności udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji musi być ona udzielona zgłaszającemu i Przewodniczącemu Rady na piśmie w ciągu 7 dni 

4. Biuro Rady prowadzi wykaz zgłoszonych interpelacji i zapytań, w których powinny być zawarte dokładne informacje o sposobie załatwienia i terminach. Do obowiązków pracownika Biura Rady należy zawiadamianie radnych o wpływających odpowiedziach na interpelacje i zapytania. 

Rozdział 13.
UCHWAŁY I INNE AKTY RADY 

§ 75. 1. Rada na sesji podejmuje uchwały. 

2. W uchwałach Rada ustala sposoby rozwiązania zagadnień lub zajmuje stanowiska w sprawach będących przedmiotem obrad. 

3. W sprawach porządkowych Rada podejmuje postanowienia. 

4. W sprawach ogólnospołecznych Rada podejmuje rezolucje lub apele. 

§ 76. 1. Uchwały są odrębnymi dokumentami zawierającymi: 

1) tytuł, datę i numer, 

2) podstawę prawną, 

3) ścisłe określenie przedmiotu, środków realizacji, organów odpowiedzialnych za jej realizacją, 

4) przepisy przejściowe i derogacyjne, 

2. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom. 

3. Rada określa tryb rozpowszechniania uchwał Rady. 

4. Uchwały przekazuje się Wójtowi w celu realizacji. 

§ 77. Uchwała może być znowelizowana w tym samym trybie w jakim była uchwalona . 

§ 78. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę mogą wystąpić: 

1) Przewodniczący Rady, 

2) Wójt Gminy, 

3) komisja Rady, 

4) klub radnych, 

5) 3 radnych. 

2. Projekt uchwały, odpowiadający wymogom zawartym w § 75 powinien być przekazany na piśmie do Biura Rady w celu umieszczenia odpowiedniego punktu w porządku obrad. 

3. Projekty uchwał wnoszone przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 3, 4, 5 mogące wywołać skutki finansowe winny zwierać opinie Skarbnika Gminy o wielkości tych skutków. 

4. Projekt uchwały wniesionej na sesję wymaga opinii radcy prawnego co do zgodności uchwały z prawem. 

5. Przewodniczący Rady ma obowiązek przekazać projekt do odpowiedniej komisji Rady, a także do Wójta, w celu uzyskania opinii. 

6. Opinia, o której mowa w ust. 5 będzie odczytana na sesji bezpośrednio po zapoznaniu Rady z projektem uchwały. 

7. Po zgłoszeniu wniosku o rozszerzenie porządku obrad w celu podjęcia uchwały, której projekt nie został zgłoszony w trybie wskazanym w ust.2, radny lub Wójt może wnieść o odesłanie w celu zaopiniowania. Wniosek taki Przewodniczący poddaje pod głosowanie. Odrzucenie przez Radę wniosku o odesłanie w celu zaopiniowania oznacza zgodę Rady na rozszerzenie porządku obrad o tę sprawę. 

8. Projektodawca może złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem o wycofanie projektu uchwały do Przewodniczącego Rady przed sesją jak i podczas obrad sesji. 

Rozdział 14.
TRYB GŁOSOWANIA 

§ 79. 1. Głosowanie może być jawne, jawne imienne i tajne. 

2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady. 

3. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. 

4. W głosowaniu imiennym Przewodniczący odczytuje z listy obecności nazwiska radnych, którzy wypowiadają formułę: „jestem za” lub „ jestem przeciw” lub „wstrzymuję się”. Sposób głosowania radnych odnotowuje się w protokole sesji. 

§ 80. 1. Głosowanie tajne odbywa się w wypadkach wskazanych w ustawie. 

2. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana na sesji spośród radnych. 

3. Głosowanie tajne przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady. Karty wydaje radnym Komisja Skrutacyjna, odnotowując ten fakt na liście obecności. 

4. Na kartach do głosowania tajnego umieszcza się krótkie, precyzyjnie sformułowane pytanie dotyczące poddawanej głosowaniu treści projektu uchwały/stanowiska, wniosku/ oraz słowa „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”. Radny oddaje głos wpisując znak „X” przy wybranej odpowiedzi. Wpisanie więcej niż jednego znaku „X” lub brak znaku „X” unieważniają głos. 

§ 81. 1. Z tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

2. W protokole Komisji Skrutacyjnej podaje się w szczególności: 

1) skład Komisji, 

2) datę i przedmiot głosowania, 

3) liczbę wydanych kart do głosowania, 

4) liczbę kart wyjętych z urny, 

5) liczbę głosów ważnych. 

6) liczbę głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”, 

7) stwierdzenie ważności głosowania. 

§ 82. 1. „Zwykła większość głosów ”jest to taka liczba głosów " za" która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów " przeciw". Głosy „ wstrzymujące się” nie brane są pod uwagę. 

2. "Bezwzględna większość głosów" ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów ważnych oddanych „ za” jest większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. 

3. "Bezwzględna większość ustawowego składu Rady Gminy" oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady. 

Rozdział 15.
ZADANIA WÓJTA GMINY 

§ 83. 1. Wójt wykonuje zadania wynikające z funkcji organu wykonawczego Gminy, a w szczególności: 

1) przygotowywanie wszelkich spraw, o których stanowi Rada w tym zwłaszcza przygotowanie projektów budżetu Gminy i uchwał Rady, 

2) ustalenie planu wykonania budżetu, informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach programu społeczno-gospodarczego i wykorzystania budżetu, 

3) określenie sposobu wykonywania uchwał Rady, 

4) gospodarowaniem mieniem komunalnym, 

5) podejmowanie decyzji w sprawach zwykłego zarządu majątkiem, a zwłaszcza: 

a) zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nie przekraczającej sumy ustalonej corocznie przez Radę, 

b) zaciąganie pożyczek krótkoterminowych do łącznej wysokości nie przekraczającej wielkości ustalonej przez Radę na dany rok budżetowy, 

c) zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez Radę, 

d) zaciąganie zobowiązań na następny rok budżetowy wynikających z konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania Gminy do wysokości ustalonej przez Radę, 

6) decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustalania warunków ugody w sprawach prywatnoprawnych albo w tych publicznoprawnych, w których na zawarcie takiej ugody zezwalają przepisy prawa, 

7) określanie zasad udzielania zamówień publicznych dokonywanych ze środków budżetowych i funduszy celowych, 

8) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i udzielanie tym kierownikom pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek, 

9) upoważnienie Zastępcy Wójta do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem, 

10) wykonywanie zadań zleconych, określonych odrębnymi przepisami, 

11) składanie Radzie okresowych sprawozdań z działalności finansowej Gminy, 

12) wydawanie w sprawach nie cierpiących zwłoki przepisów porządkowych i przedstawianie ich na najbliższej sesji Rady do zatwierdzenia, 

2. Wójt na sesji Rady składa sprawozdanie o wykonywanych przez siebie zadaniach. 

§ 84. Do zadań Wójta należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Gminy na zewnątrz, 

2) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy, 

3) nadzorowanie realizacji podstawowych zadań przez Urząd Gminy, 

4) ustalanie zasad polityki kadrowej i płacowej, 

5) nadawanie Urzędowi Gminy regulaminu organizacyjnego, 

6) niezwłoczne ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdania z jego wykonania, 

7) wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, 

8) powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia Zastępcy Wójta, 

9) powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy, 

10) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach i z zakresu administracji publicznej, 

11) nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy na podstawie umowy o pracę i mianowanie, 

12) zgłaszanie Radzie wniosków w sprawach kandydatur na stanowiska, Sekretarza i Skarbnika Gminy, 

§ 85. 1. Działalność Wójta w realizacji budżetu Gminy podlega ocenie w formie absolutorium. 

2. Uchwała Rady w sprawie nieudzielania Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta. 

§ 86. W razie nieobecności Wójta jego zadania wykonuje Zastępca Wójta Gminy. 

Rozdział 16.
WSPÓŁDZIAŁANIE WÓJTA Z RADĄ GMINY 

§ 87. 1. Wójt, jego Zastępca, Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy uczestniczą w sesjach Rady. 

2. Wójt lub jego Zastępca mogą brać udział w posiedzeniach komisji Rady. 

§ 88. 1. Projekty uchwał Rady wnoszone przez Wójta, przedstawia Wójt lub upoważnione przez niego osoby. 

2. Na sesjach Rady Wójt lub upoważnione przez niego osoby: 

1) składają informacje na temat realizacji uchwał Rady powierzonych do wykonania Wójtowi, 

2) składają okresowe sprawozdania z działalności Wójta, 

3) udzielają odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania. 

§ 89. 1. Wójt współpracuje z komisjami Rady, a w szczególności: 

1) bierze udział w posiedzeniach komisji bez prawa głosu, 

2) przedstawia projekty uchwał Rady wnoszone prze siebie, 

3) informuje komisje o swoim stanowisku wobec problemów stanowiących przedmiot obrad komisji. 

2. Do wykonania zadań określonych w ust. 1 Wójt może upoważnić inne osoby. 

§ 90. 1. Wójt udziela radnym pomocy niezbędnej do wykonywania obowiązków wynikających z mandatu radnego. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: 

1) dostarczanie posiadanych i dostępnych materiałów i opracowań dotyczących Gminy, jeżeli inne przepisy tego nie zabraniają, 

2) udział kompetentnych przedstawicieli Urzędu lub gminnych jednostek organizacyjnych w spotkaniach z wyborcami. 

Dział III.
MIENIE KOMUNALNE 
I GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
 

Rozdział 1.
MIENIE KOMUNALNE 

§ 91. 1. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Organizacyjnoprawną formę prowadzenia działalności przez te jednostki określają organy Gminy. 

2. Mieniem komunalnym zarządzają Wójt Gminy lub inne powołane przez organy Gminy podmioty. 

3. Podmioty posiadające osobowość prawną samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych w zakresie określonym w aktach prawnych o ich utworzeniu oraz w obowiązujących przepisach. 

4. Mieniem pozostającym w zarządzie komunalnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dysponują kierownicy tych jednostek na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy. 

§ 92. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła. 

2. Sołectwo w ramach zwykłego zarządu mieniem komunalnym jest uprawnione do: 

1) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia, 

2) utrzymywanie go w stanie niepogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia, 

3) zachowanie mienia i osiąganie z niego normalnych korzyści, 

4) oddawanie w najem lub dzierżawę lokali, obiektów i terenów będących w gestii sołectwa za zgodą Wójta Gminy na okres do 3 lat. 

§ 93. 1. Oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą. 

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzeba jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej. Skarbnik może odmówić kontrasygnaty, lecz w razie wydania mu pisemnego polecenia przez Wójta wykonuje czynność, zawiadamiając jednocześnie o odmowie kontrasygnaty Radę Gminy i Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi. 

Rozdział 2.
GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 94. 1. Gmina prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie swojego budżetu 

2. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. 

§ 95. 1. Sołectwa prowadzą działalność finansową w zakresie określonym przez budżet Gminy. 

2. Rada Gminy w uchwale budżetowej może wyodrębnić środki budżetowe do dyspozycji sołectw w formie załącznika w układzie działowym. 

3. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego. 

4. Plan finansowo-rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy w terminie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

5. Dochody sołectwa tworzą: 

1) udział w budżecie gminy, 

2) przychody własne sołectwa pochodzące z najmu i dzierżawy lokali, z imprez, 

3) dotacje celowe z budżetu gminy, 

4) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, 

5) saldo środków z roku ubiegłego,. 

6. Środki finansowe sołectwa przeznaczane są na: 

1) dofinansowanie czynów społecznych, 

2) wyposażenie, remont i utrzymanie dróg gminnych, 

3) utrzymanie i konserwację mienia komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa, 

4) wydatki związane z działalnością organów sołectwa. 

7. Księgowość dochodów i wydatków sołectw prowadzi Urząd Gminy. 

§ 96. 1. Projekt budżetu przygotowuje Wójt Gminy. 

2. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Wójta Gminy przedkłada Radzie Gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

§ 97. Rada Gminy określa procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość niezbędnych materiałów informacyjnych. 

§ 98. 1. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt. 

2. Podstawowe uprawnienia Wójta związane z gospodarka finansową Gminy to: 

1) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy oraz informowanie podległych jednostek o tym harmonogramie, 

2) wyrażanie zgody na poniesienie jednorazowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy, 

3) prawo ustalania dla podległych jednostek dodatkowych ograniczeń zaciągania zobowiązań bądź dokonywania wydatków, 

4) dysponowanie rezerwami budżetu gminy, 

5) wnioskowanie do Rady Gminy o uchwalenie prowizorium budżetowego w przypadkach określonych w odrębnych przepisach, 

6) wyrażanie zgody na wprowadzenie przez Radę Gminy zmian w projekcie budżetu w zakresie określonym przepisami art..52 ust.1 a ustawy o samorządzie gminnym. 

7) przekazywanie podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania ich planów finansowych, 

8) wykonywanie budżetu gminy, a w szczególności: 

a) opracowywanie, w przepisanym terminie, układu wykonawczego budżetu gminy, przekazanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, opracowanie planu finansowego zadań zleconych gminie ustawami, 

b) sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków budżetu gminy, 

c) wykonywanie kontroli finansowej w zakresie określonym przepisami, d/ zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy, 

d) dokonywanie zmian w budżecie gminy w zakresie określonym w przepisach, a nadto w granicach upoważnienia Rady Gminy, 

e) przekazywanie, w granicach u poważnienia Rady Gminy, niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, 

f) zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy, 

g) emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy, 

h) dokonywanie wydatków budżetowych, 

i) zaciąganie kredytów i pożyczek w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy, 

j) udzielanie pożyczek, poręczeń i gwarancji w granicach kwot określonych przez Radę Gminy, 

k) odprowadzanie na rachunek budżetu państwa pobranych przez Gminę dochodów związanych z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami, 

l) podejmowaniu decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych, zawiadamianie o tej decyzji Rady Gminy oraz podejmowanie decyzji o przeniesieniu zablokowanych kwot wydatków do rezerwy celowej po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarczo-Finansowej, Rolnej i Ochrony Środowiska. 

m) przedstawianie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu. 

9) ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania oraz informowania mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych, 

10) prawo składania wyjaśnień Radzie Gminy w kwestiach związanych z absolutorium. 

Dział IV.
[18]) 

Dział V.
PUBLIKOWANIE AKTÓW PRAWNYCH ORGANÓW GMINY 

§ 103. 1. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organy Gminy określa odrębna ustawa. 

§ 104. 1. Jeżeli z przepisów szczególnych nie wynika nic innego, miejscowo przyjętym sposobem publikowania aktów prawnych organów gminy są tablice ogłoszeń urzędowych w Urzędzie Gminy. 

2. Jeżeli z przepisów ustawy lub przepisów szczególnych nie wynika nic innego, przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, rozumie się przez to: 

1) tablice ogłoszeń urzędowych w Urzędzie Gminy, 

2) tablice ogłoszeń u sołtysów. 

Dział VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 105. Zmiany w Statucie Gminy Pabianice mogą być wprowadzone wyłącznie w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

§ 106. Interpretacja niniejszego Statutu należy do zadań Komisji Statutowej. 

§ 107. Niniejszy Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Załącznik nr 1 do Statutu Gminy Pabianice 


 


Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Pabianice Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Pabianice 


 


Załącznik nr 4 do Statutu Gminy Pabianice 

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1) SZKOŁA PODSTAWOWA W BYCHLEWIE 

2) SZKOŁA PODSTAWOWA W PETRYKOZACH 

3) SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWLIKOWICACH 

4) ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIĄTKOWISKU 

5) GIMNAZJUM W PIĄTKOWISKU 

6) GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PABIANICACH Z SIEDZIBĄ W BYCHLEWIE 

7) GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH 

8) PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ – GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W PETRYKOZACH[19][1]Pkt.6) w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XXII/177/2012 z dnia 25.06.2012 r.

[2]tamże

[3]ust.4, 5 i 6 w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XXXVI/222/2005 Rady Gminy Pabianice z dnia 29.08.2005 r.

[4]skreślony Uchwałą Nr XXXIV/238/2009 Rady Gminy z dnia 26 maja 2009 roku

[5]zmieniony Uchwałą Nr V/27/2007 Rady Gminy Pabianice z dnia 13 lutego 2007 r.

[6]dodany, tamże

[7]zmieniony, tamże

[8]zmieniony, tamże

[9]dodany, tamże

[10]zmieniony, tamże

[11]dodany, tamże

[12]dodany, tamże

[13]dodany, tamże

[14]zmieniony, tamże

[15]zmieniony, tamże

[16]dodany, tamże

[17]zmieniony, tamże

[18]skreślony Uchwałą Nr XXXIV/238/2009 Rady Gminy z dnia 26 maja 2009 roku

[19] dodany Uchwałą Nr XLII/318/2010 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2010 roku

Załączniki

Statut Gminy Pabianice - Tekst Ujednolicony (667.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jadwiga Słubik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2012-09-05 22:27:40
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2012-09-05 22:38:34
Ostatnia zmiana:2012-09-06 10:30:24
Ilość wyświetleń:10122

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij