Zamknij okno Drukuj dokument

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze

- Inspektor ds. inwestycji

w Referacie Dróg i Planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

1. Wymagania kwalifikacyjne:
1) Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- ukończony 18 rok życia,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- wykształcenie wyższe
2) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku budownictwo lub architektura,
 3) dodatkowym atutem będą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
4) co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z koordynacją  procesu inwestycyjnego,
5) biegła znajomość zagadnień prawa budowlanego, realizacji inwestycji i zamówień publicznych,
6) umiejętność samodzielnego prowadzenia procesu inwestycyjnego,
7) umiejętność sporządzania kosztorysów oraz ich weryfikacji,
8) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych,
9) znajomość zagadnień z zakresu tworzenia aktów prawnych i zasad techniki prawodawczej,
10) biegła znajomość posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office.
2) Wymagania dodatkowe:
- rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
- łatwość przyswajania wiedzy, chęć podnoszenia kwalifikacji,
- prawo jazdy kat. B,
- umiejętność organizacji pracy własnej na danym stanowisku.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym
Do zadań na stanowisku inspektor ds. inwestycji należy:
1. Przygotowywanie, prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych i remontów,
w tym:
a) przygotowanie zleceń na wykonanie dokumentacji projektowych inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania,
b) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,
c) bieżąca kontrola inspektorów nadzoru nad realizacją inwestycji zleconych wykonawcom,
d) przygotowanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji i remontów oraz prowadzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej z tym związanej,
e) organizowanie bądź współudział w organizowaniu przetargów na prace projektowe                          i wykonawcze.
2. Sporządzanie wniosków w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji /środki z UE, środki krajowe/,
3. Egzekwowanie prawidłowości i rzetelności realizacji umów z wykonawcami, w tym gwarancji, rękojmi i odbiorów technicznych oraz wykonywanie przeglądów technicznych przed upływem gwarancji,
4. Rozliczanie prowadzonych inwestycji,
5. Sporządzanie sprawozdań z zakresu zadań na stanowisku pracy,
6. Sporządzanie dokumentacji po zakończeniu inwestycji w celu przekazania do majątku gminy,
7. Opracowanie niezbędnych analiz i prognoz finansowych inwestycji,
8. Analizowanie zmian w przepisach prawnych w zakresie działania stanowiska,
9. Sporządzanie planów dochodów i wydatków z zakresu działania stanowiska pracy na dany rok budżetowy,
10. Ścisła współpraca z Referatem Finansowym w zakresie realizacji budżetu oraz stanowiskiem ds. gospodarki przestrzennej przy realizacji inwestycji i opracowywaniu planu przestrzennego zagospodarowania,
11. Przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy i prawa miejscowego do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - w zakresie wykonywanych zadań,
12. Przygotowywanie projektów aktów normatywnych w tym uchwał Rady Gminy Pabianice i zarządzeń Wójta Gminy Pabianice w zakresie wykonywanych zadań.
13. Pomoc Radzie Gminy, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym w wykonywaniu ich zadań – w zakresie wykonywanych zadań,
14. Przygotowywanie sprawozdań, ocen , analiz, bieżących informacji - w zakresie wykonywanych zadań.

3. Warunki pracy na stanowisku
- pełny wymiar czasu pracy,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
- kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientem Urzędu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Pabianicach
W rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Pabianicach nie wyniósł co najmniej 6%
 (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia).
 
5. Wymagane dokumenty:
1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
2) własnoręcznie podpisany życiorys,
3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wg. wzoru dostępnego na BIP Urzędu)
4) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
5) własnoręcznie podpisane oświadczenia:
a) o nieposzlakowanej opinii,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
c) posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy
d) własnoręcznie podpisane oświadczenie że stan zdrowia pozwala na wykonywanie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze,
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru
    (wg. wzorów dostępnych na BIP Urzędu)
6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy,
8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy.
 

6. Termin, miejsce i forma składania dokumentów
1) wymagane dokumenty aplikacyjne można:
a) złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 - w sekretariacie lub
b) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,
2) dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia:
"konkurs na stanowisko  inspektor ds. inwestycji".
3) dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21.06.2019 r. do godziny 12:00,
4) o zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu,
5) aplikacje przesłane w formie elektronicznej oraz poza ogłoszeniem - nie będą rozpatrywane,

6) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
7. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji - pisemnego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pabianicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina  Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21.
2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
1) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych bedą przechowywane zgodnie z Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz .U. 2018 poz. 217),
2) Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
3) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób nie odbierane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyniku naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
7. Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
8. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930/.


Pabianice, dnia 10.06.2019 r.

 

Załączniki

20190610_OglNabor (46kB)    
kwestionariuszosobowy (33kB)    
oswiadczenie1 (34.5kB)    
oswiadczenie2 (34.5kB)    
oswiadczenie3 (34.5kB)    
oswiadczenie4. (34.5kB)    
ZgodaNaPrzetwazanieDanych (35kB)    
Informacja o unieważnieniu naboru (261kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Anna Chodasewicz-Izaszek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2019-06-10 15:11:04
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2019-06-10 15:15:46
Ostatnia zmiana:2019-07-04 12:59:02
Ilość wyświetleń:431